2014. december 14. vasárnapi prédikációk[ Vasárnapi iskola ]

Hoffman József: A "keresztyén" rockzene
Igeszakasz: Filippi 4:8
Mi a biblikus válasz, ami alapján elutasítjuk az ún. "keresztyén rockzenét", és azokat a hangszereket, amelyekkel ezeket játsszák? Tehát tipikusan a gitárt és a dobot.
A legnagyobb viták úgy tűnik, hogy ma már nem hitelvek körül zajlanak a keresztyénségben, hanem ebben, a zene kérdésében. Két gyülekezet együttműködésének alapja manapság már nem az azonos bibliai látásmód, hogy egyetértsenek a Biblia alapvető tanításaiban, hanem elegendő, ha mindketten elfogadják ezt a modern zenei irányzatot. A tapasztalat azt mutatja, hogy az egység alapja a gyülekezeti tagok között ma már nem a Biblia ugyanazon a módon való értelmezése, hanem egy-egy közösen kedvelt keresztyén rockzenész vagy zenekar.
"Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcsességgel." (Zsolt 47:8)
Maga a Biblia szólít fel tehát bennünket arra, hogy bölcsen, megfontoltan énekeljünk! Ebben a felszólításban már benne is van, hogy nem mindegy, hogy mit és hogyan énekelünk az Úrnak.
"Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!" (1 Thessz. 5.21)
Ani viszont nem jó, azt el kell vetnünk! A rockzene ezek közé a dolgok közé tartozik.
A zene semlegesnek mondható, de a rockzene nem az, mert ez már a zenének egy speciális változata. A folyóirat, mint nyomtatott információközlő eszköz semleges dolog, de egy erotikus folyóirat már nem az. Nem szabad összehasonlítani az általánost a konkréttal. A rockzene a zene rossz formája, a benne megjelenített szövegtől függetlenül!
A szótár így definiálja a rockot: "a rock mindig a lázadást és a nem beletörődést szimbolizálta és szimbolizálja ma is". A lázadás pedig nem biblikus! Jézus a tűrést tanította nekünk.
A "világ"-ot úgy definiálhatjuk, mint a kultúra rossz részét. A kultúrában vannak dolgok, melyek hasznosak, és segítik a normális emberi együttélést. Minden, amit Isten alkotott, eredetileg jó. Sok mindent azonban a Sátán és az ember a bűnös természetével megrontott. Nekünk keresztyéneknek képeseknek kell lennünk felismerni és különbséget tenni a jó, és a rossz, a már bűnös dolgok között. Ez nem mindig könnyű, de nem jelenti azt, hogy nincs ilyen határ. Nincs semmi okunk rá, hogy a rockzenét a kultúra jó részéhez tudjuk sorolni.
"Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok." (Fil 4:8)
- A rockzene igaz? Aligha igaz, hiszen a lázadás kifejezőeszköze. A lázadást pedig elítéli a Biblia.
- Tisztességes? Az egész műfaj az erkölcstelen világi kultúra szerves része. Vannak akik szerint egyedileg kell megítélni az egyes zeneszámokat és együtteseket, nem az egész műfaj alapján. De lehet-e egy üveg bort vagy pálinkát elfogadhatóvá tenni, ha azok címkéjére biblikus üzenetet nyomtatnak?
- Igazságos, vagyis Isten jogrendjéhez igazodó, illedelmes? Megnéztük, hogy nem az.
- Tiszta? A legkevésbé sem!
- Kedves, jó hírű? A jó hírű rockzene a legkirívóbb oximoron, vagyis önellentmondás, ami csak elképzelhető.
- Milyen erényt, vagy dicséretre méltó dolgot lehet találni a rockzenében? Az egyetlen érv, amit fel szoktak hozni, hogy általa el lehet érni a szélesebb tömegeket, különösen az ifjúságot is, megdőlt. A rockzenével felduzzasztott taglétszámú gyülekezetekről azt lehet látni, hogy minden országban megízetlenültek. Már nem tudnak sónak lenni a világ számára.
Kell-e még több indok arra, hogy elvessük a keresztyén rockzenét?
"És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." (Róm 12:2)
János ugyan ilyen értelemben beszél:
"Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete." (1János 2:15)
Tehát ne szabjuk magunkat a világhoz, és ne is szeressük a világot és az abban lévő dolgokat! Éljünk a világban, legyünk só és világosság a világ számára, de ne szeressük azt, és ne is szabjuk hozzá magunkat! Ez Jézus Krisztus akarata!
A rockzene összeforrott, eggyé lett a világi kultúrával. Hogyan használhatnánk arra, hogy általa jobbítsuk meg a világot?
"Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz." (Jak 4:4)
Ne akarjunk tehát se most, se a jövőben úgy megnyerni embereket az Úrnak, hogy közben a világ barátjává leszünk. Például azzal, hogy átvesszük a világ zenéjét.
"Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak." (Ef 5:10)
Remélem sikerült elérnem, hogy meggondoljuk újra ezt a dolgot, és el tudjuk utasítani a keresztyén rockzenét! Nem csak a gyülekezetben, hanem az otthonainkban, a személyes életünkben is.

A tanítás teljes szövege elolvasható itt
Meghallgatás
cimkék: oximoron, zene, ének, keresztény, rockzene, világ, kultúra, dicsőítés, dob, gitár

[ Prédikációk ]


David Potter: Mit jelent számodra a karácsony?
Igeszakasz: Lukács 2:8-20
Ahhoz, hogy helyesen tudjuk ünnepelni a Karácsonyt, meg kell tudnunk válaszolni néhány kérdést Jézussal kapcsolatban.
1) Miért született Jézus a földre?
Jézus azért jött, hogy Ő legyen a Megváltó. De mitől akar minket megmenteni? Miért kellene megmenteni valakit, aki nincs is veszélyben? Az a tény, hogy szükségünk van egy megmentőre, aláhúzza azt a másik tényt, hogy veszélyben vagyunk. Azért vagyunk elveszettek, mert bűnösek vagyunk! A problémáinkat nem más emberek okozzák, hanem a saját bűnünk!
Jézus azért jött, mogy megmentsen minket a bűntől?
2) Hogyan szabadít meg minket Jézus a bűntől?
Először fel kell ismernünk, hogy bűnösek vagyunk! Utána: "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol." (Róma 10:9)
Meghallgatás
cimkék: Jézus, születés, Megmentő, veszély, bűn


David Potter: A bölcsek
Igeszakasz: Máté 2:1-8
Az emberi természet nem változik. Sokat megtudhatunk ezért a bölcsek történetéből saját magunkról.
Hataloméhség. Sok embernek istene a hatalom ma is, mint egykor Heródesnek. Ma is üldözik a keresztyéneket hataloméhes emberek. Akik veszélyeztetve érzik magukat a keresztyén hit terjedésétől.
Féltékenység. A vallási vezetők féltékenyek voltak Jézusra. A vallás hivatalos képviselői ma is féltik magukat és szervezetüket a valódi hívőktől. A vallás egy emberi próbálkozés, hogy odaérjenek általa Istenhez. A vallás nem ment meg senkit! A vallást egy szó jellemez: tedd! De a Bibliai keresztyénség mást mond: KÉSZ!
Érdektelenség. Sem Heródest, sem a vallási vezetőket, sem a jeruzsálemi lakosokat nem érdekelte a bölcsek híre annyira, hogy maguk elmenjenek Betlehembe, és megnézzék mi történt ott.
Mit tesz ma az átlagember az alapján, amit tud Jézusról? Nagyjából: semmit. Esetleg rutinszerűen eljár ilyen-olyan rendszerességgel templomba, ezzen kívánván letudni az Isten (de inkább csak az Egyház) felé a vélt kötelességét. Szájjal és testtel közeledik időnként Istenhez, de a szíve nagyon-nagyon távol van Tőle.
"Ha nem indulsz Jézus keresésére, akkor a mi téged illet, mindegy, hogy eljött-e vagy nem."
Ha a legnagyobb szükségünk információra lett volna, akkor Isten egy oktatót küldött volna.
Ha a legnagyobb szükségünk technológiára lett volna, akkor Isten egy tudóst küldött volna.
Ha a legnagyobb szükségünk pénzre lett volna, akkor Isten egy közgazdászt küldött volna.
Ha a legnagyobb szükségünk a gyönyörökre lett volna, akkor Isten egy szórakoztatót küldött volna.
De a legnagyobb szükségünk a bűnbocsánatra volt. Ezért Isten küldött nekünk egy Megváltót!
A bölcsek keresték, és megtalálták a Megváltót. "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16)
Ha lett volna más módja a megmenekülésünknek, akkor Isten miért küldte el a Megváltót?
Mi a helyzet veled? Megtaláltad-e már a Megváltót? Aki meghalt a kereszten a te bűneidért? Ő szeret téged, szeretne megváltani, és megváltoztatni az életedet!
Meghallgatás
cimkék:  bölcsek, látogatók, Betlehem, csillag, Heródes, Jeruzsálem, Megváltás

« 2014.12.10Összes hangfelvétel 2014.12.17 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom