2015. január 11. vasárnapi prédikációk


[ Vasárnapi iskola ]

David Potter: A "lélek alvás" tanának vizsgálata 2.
Igeszakasz: János 8:51
(János 8:51) "Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké." Ez nem vonatkozhat a testre, mert az meghal. A lélekre kell vonatkozzon!
(2Kor 5:6,8) "Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól. (8) Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz."
Csak két állapot lehetséges a hívőnek. Vagy itt vagyunk a földön testben, vagy az Úrral vagyunk a Mennyben. Köztes állapot nincsen! A "lélek alvás" nézete téves!
(Fil. 1:23-24)
"Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; (24) De e testben megmaradnom szükségesebb ti értetek." Itt is csak két alternatíva van. Vagy testben vagyunk, vagy eltávozunk, és Kisztussal vagyunk. Ninvs alvásról szó.
(Zsid 12:22-24) "Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére."
A "tökéletes igazak" azok, akik hívők voltak és meghaltak, és most a lelkeik a Mennyben vannak.
Az alvás korlátozza a tudatosságot. Aludva nem lehet imádkozni, nem lehet közösségben lenni valakivel. A Biblia sehol sem mondja, hogy a lélek alszik.

A lélek alvás melletti legtöbb érv a bölcsesség irodalomból ered (Jób - Prédikátor). Az ÓSZ általában nem jelenti ki a tantételbeli igazságokat olyan teljességben, mint az ÚSZ. Nem lehet egy tantételben kizárólag az ÓSZ-re alapozni, ha az ÚSZ teljesebb kijelentést ad róla.
Néhány példa: Préd. 3:21, 12:9 Az összes példát a Prédikátor könyvében a 12. fejezet fényében kell vizsgálni!
Következtetés: Azzal kapcsolatban, hogy mi történik az emberrel a test halála után, az ÚSZ kijelentése teljesen világos. Az ÓSZ kijelentése már nem annyira egyértelmű, de ez sem teszi szükségessé a "lélek alvás" feltételezését.
Meghallgatás
cimkék: lélek alvás, örök élet

[ Prédikációk ]


David Potter: Mit jelent Jézust Úrrá tenni az életünkben?
Igeszakasz: Róma 10:9-13, ApCsel. 16:31
A Krisztust Úrrá tevő tanítás vizsgálata.
Egy dolog kimondani a szánkkal, hogy Jézus Krisztus az Úr, ha nem élünk ennek megfelelően. Ismerhetjük a Bibliát, de ha Jézus nem ura az életünknek, akkor a Bibliát nem ültettük a gyakorlatba.
Jézus "Úr" megszólítása nem csupán udvarias gesztus! Ő tényleg Úr, azaz parancsoló, sőt teljhatalmú tulajdonosa a szolgáinak. Mi nem csupán szolgák, hanem pontosabban rabszolgák vagyunk. Megtérésünk előtt a Sátán, utána pedig Jézus Krisztus rabszolgái. A Sátán kizsákmányolol és könyörtelenül bánik velünk, Jézus ellenben szeretettel, kegyelemmel, és könyörületesen. Jézus igája gyönyörűséges!
Nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus ÚR! De ez nem jelenti azt, hogy csak az tekinthető hívőnek, aki teljes mértékben Úrrá teszi Jézust életének minden területén, már a megtérése pillanatától fogva. Mert akkor senki sem lenne hívőnek tekinthető. Mindannyian küzdünk azzal, hogy akaratunkat alárendeljük Krisztusnak.
Jézus Krisztus az én Uram. Tehát joga van megmondani nekem, hogy mit csináljak!
A hamis tanítók ismertetőjegye, hogy nem tekintik Jézus Krisztust valóságosan Uruknak. A szájukkal Úrnak mondhatják, de nem rendelik alámagukat akaratának.
Az Úrnak tartás első kifejezője a bemerítkezés. Nincs egyetlen hívő sem az ÚSZ-ben, aki nem merítkezett be.
Komolyan keresztyénnek nevezheted-e magad, ha nem vagy hajlandó megengededni Krisztusnak, hogy Ő megmondja, hogyan gondolkodj és hogyan élj?
(Lukács 6:46) "Miért mondjátok pedig nekem: Uram! Uram! ha nem művelitek, amiket mondok?"
Jézus Krisztus Úr! Vajon a te életed Ura is?
Meghallgatás
cimkék: tudás, engedelmesség, Jézus Krisztus Úr, szolga, bemerítkezés


David Potter: Szentföldi beszámoló 2. - Nagy Heródes hiábavalósága
Igeszakasz: Prédikátor könyve 2:4-12
Megtanulhatjuk Heródes életéből, hogy a Krisztus nélküli élet nem hoz megelégedést. Ez hiábavalóság. A Prédikátor könyve kiváló kommentárt nyújt nekünk arra az életvitelrere, amit Heródes gyakorolt. Préd. 2:4-11 jó leírása annak, amit Heródes gyakorolt. A konklúzió a 12. versben van: "És tekinték minden dolgaimra, melyeket cselekedtek vala az én kezeim, és az én munkámra, mit fáradsággal végeztem vala; és íme, az mind hiábavalóság és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt!"
A hiábavalóság azt jelenti, hogy olyan dolog, ami nem tudja betartani, amit ígér.
Heródes minden nagyszerű építkezéséből már csak romok maradtak. Heródes megpróbálta megölni azt a gyermeket, aki Betlehemben született. Ez nem sikerült neki. Ez a gyermek megszületett, és férfivá növekedett. Semmilyen nagy építkezést nem folytatott. Még könyvet sem írt. Más emberek írtak Őróla könyvet. 33 éves korában meghalt. Nem uralkodott királyként. Amikor meghalt, az egyetlen tulajdona a ruha volt, amely a testét borította. Mégis, kinek volt nagyobb hatása a mai világra? Heródesnek, vagy Jézus Krisztunak? És ez még csak az emberi szempont.
Kihez szeretnél hasonlítani? Heródeshez, vagy Krisztushoz?
Talán senki nem törekszik olyan mértékű dolgokra, mint Heródes, de lehet, hogy a saját magunk módján próbáljuk az élet értelmét és a boldogságot megtalálni. Ha a magad útját járod, ha nem Isten útján jársz, akkor olyan sikeres leszel csupán, mint Heródes.
Ami igazán fontos: "A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga! Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az". (Prédikátor 12:15-16)
Meghallgatás
cimkék: Heródes, régészet, építkezések, hiábavalóság, élet értelme

« 2015.01.07Összes hangfelvétel 2015.01.14 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom