2016. április 20. szerdai igehirdetés


Hoffman József: A hívők kötelességei (36p)
Igeszakasz:1Kor 16:13
A mai társadalomra nagyon jellemző, hogy sokat beszélnek az emberek jogairól, és annál kevesebbet a kötelességeiről. Valaki azt mondta, hogy a konzervatív embert az különbözteti meg a liberálistól, hogy nemcsak jogai, hanem kötelességei is vannak.
Jézus azonban nem csak jogokkal ruházott fel bennünket, hanem adott kötelességeket is, melyeket teljesítenünk kell. Nem maradhatunk örökké csecsemők, hogy csak a jogainkkal éljünk, és ne törődjünk a kötelességeinkkel.
Ha valaki nem teljesíti a kötelességeit, attól még az állampolgári jogaitól nem fosztható meg, de fenyítést, büntetést kell elszenvednie!
Nekünk hívőknek több kötelességünk is van, azonban beszéljünk ma este a hívőknek arról a négyféle kötelességéről, amely az 1Kor. 16:13-ban található.
"Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!"

1) Vigyázzatok
Nem mondaná Pál, hogy vigyázzunk, ha nem volna rá okunk, hogy vigyáznunk kelljen. Azért kell vigyáznunk, mert veszélyek leselkedhetnek ránk. (1Pét 5:8)
A meggondolatlan, vigyázatlan egyedekre vadászik az oroszlán, és ilyen eltévedező, a világ felé kacsintó hívőket keres a Sátán is. Jellemző, hogy bármilyen erősek is az oroszlánok, sohasem támadnak rá frontálisan a nyájra. Mindig a leszakadókra, a gyengékre csapnak le.
Ne kacsintgassunk más filozófiák, a Bibliával ellentétes módszerek felé! Ezek mind olyan mézesmadzagok, melyeket az ördög helyez elénk, hogy letérjünk az Úr által szabott útról, és így szabad prédává váljunk. Vigyázzunk, mert a Sátán mindig ezt a két lépést alkalmazza: először leválasztani a nyájtól, ahol az egészséges tanítást kaphatjuk, majd utána lecsapni a védtelenné vált áldozatra.
Ébereknek kell lennünk a mi tagjainkban lakozó bűnnel szemben is! "Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6:12-13) A bűnnek teste, a mi ó emberünk tehát nem szűnt meg létezni, de megerőtlenedett. Most már nem uralkodhat rajtunk, ha nem engedjük neki. Ahogy Jézus is mondta a tanítványoknak a Gecsemáné kertben: vigyázással és imádkozással kell uralkodnunk a testi emberünk felett, hogy ellenálljunk a bűnnek!
Nem csak az ellenség várható támadása miatt kell vigyáznunk! A Biblia feljegyez egy másik okot is a vigyázásra: "Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Úgy mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-e vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!" (Márk 13:33-37)
A hívőknek tehát azért is vigyázniuk kell, hogy az Úr, amikor visszatér, ne találjon minket aludva. (Munkaidőben nem lehet aludni!) Az alvás azt is jelentheti, hogy megfeledkezve az Úrról, hamis tanítások és tanítók, széthúzás, hatalmaskodás lépjen fel a gyülekezetben. Amikor aztán a ház Ura megérkezik, nehogy azt találja, hogy a háznép mással van elfoglalva, mint amivel az Úr megbízta őket.

2) álljatok meg a hitben
A következő kötelesség, hogy álljunk meg a hitben. Az elkövetkező három kötelesség tulajdonképpen azt mondja el, hogy hogyan vigyázzunk.
Megállni a hitben azt jelenti, hogy erősen, mozdíthatatlanul megmaradni a hitben, amit elfogadtunk. Péter is ugyanezt javasolja ahhoz, hogy hogyan álljunk ellene, az ördögnek. (1Pét 5:8-9)

3) legyetek férfiak
Magyarul mondva: ne viselkedjetek kisgyermekekként, akik minden nesztől, árnyéktól megijednek. Ne legyetek gyávák, hanem viselkedjetek férfiasan! Legyetek bátrak, kitartóak, eltökélek! Ez nem csak férfiaknak szól!
Jézus többször is mondta, hogy ne féljetek! Ha pedig mondta, akkor nincs okunk rá, hogy féljünk. Ő velünk van még a legnehezebb helyzetben is. Pál is ezt írta Timótheusnak: (2Tim 1:7) "Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." Azt jelenti, tehát hogy legyünk felnőttek, ne viselkedjünk úgy, mint holmi gyerekek, civódva, veszekedve.
Férfinak lenni azt jelenti, hogy elhagyni az ilyen gyerekes viselkedést, hiszen pontosan tudjuk, mit kellene tennünk, ne tegyünk úgy, mint akik nem tudják.

4) legyetek erősek
Légy erős. Légy határozott, szilárd!, Stabil és rendíthetetlen. Ne csüggedj semmilyen helyzetben sem.
"Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében." (Ef 6:10) Ne az önmagad erejében bízva légy erős, hanem az Úrban!
Nem az ördög erejével kell szembeszállnunk, mert a Sátánnak, bár hatalmas erejű, nincs hatalma felettünk. Jézus már legyőzte az ördögöt. Nekünk az ördög ravaszságával szemben kell helytállnunk, mellyel bűnbe akar csábítani bennünket. Nem szabad gyengének lennünk, amikor megkörnyékez bennünket a bűn! "Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd."
Hogy ki milyen erős valójában, az akkor derül ki, amikor valamilyen próbába, valamilyen nyomorúságba kerül. Isten ezért megengedhet nyomorúságokat az életünkben. Ezekre szükség lehet, hogy az erőnk ne csak elméleti, hanem kipróbált is legyen.
Az okos ember akkor fél, amikor kell, akkor és bátor, amikor kell!
A bolond pedig akkor bátor, amikor jó volna félnie, és akkor fél, amikor egyébként nem volna indokolt.

Ne feledkezzünk tehát meg róla, hogy mint hívőknek és így mennyei állampolgároknak, nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink is!
Ne legyünk alvó keresztyének, hanem legyünk éberek, vigyázzunk, álljunk meg a hitben, legyünk bátrak és erősek! Ez nem csak egy javaslat nekünk, melyet fontolóra vehetünk, hogy elfogadjuk-e, hanem ez egy parancs, kötelező érvénnyel.
Nem csak némelyeknek kell a gyülekezetből vigyázniuk, hanem MINDENKINEK!
A vigyázás minden hívőnek kötelessége! Ha így tesz, nem érheti váratlanul és felkészületlenül támadás.
Meghallgatás
cimkék: jogok, kötelességek

« 2016.04.17Összes hangfelvétel2016.04.24 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom