2016. május 22. vasárnap


David Potter: A 6. parancsolat - Ne ölj! II. (40p)
Igeszakasz: 2 Mózes 20:13
A legtöbben úgy gondolkodnak, hogy a gyilkosság olyan távol áll tőlük, hogy ezzel a paranccsal nem is kell nagyon foglalkozniuk. Nem szabad annyira biztosnak lenni ebben!
A gyilkosságot a harag okozza. Mivel mindnyájan voltunk, és bizonyára leszünk is haragosak, ezért a gyilkosság nincs is olyan távol tőlünk, mint gondoljuk.
A "Ne ölj" parancs nem lehetni azt, hogy soha nem lehet igazolni egy ember életének elvételét. Azt itt használt gyilkosság szó a törvény ellenes, a felhatalmazással nem rendelkező emberölést jelenti.
Gyilkosság a szándékos vagy gondatlan emberölés, az abortusz. Nem gyilkosság azonban az önvédelem, a háború, vagy az ítéletvégrehajtás során történt kioltása az emberi életnek. Nem gyilkosság az állatok megölése sem.
Isten néha parancsot adott emberek, népek megölésére, azok bűnei miatt. Et ítélet, nem gyilkosság.
Meghallgatás
cimkék: gyilkosság, harag, emberölés, önvédelem, gondatlanság, ítéletvégregajtás, háború, "jogos háború",


David Potter: Márk evangéliuma [24] A mustármag (29p)
Igeszakasz: Márk 4:30-34
A mustármag segít elképzelni valamit, ami kicsiben kezdődik, de aztán naggyá lesz.
Ez a példázat része egy sor másik példázatnak, amiket szintén figyelembe kell venni az értelmezésnél.
Az egyik értelmezés nem veszi figyelmebe a madarakat, és csak annyit mond, hogy a gyülekezet kicsiben kezdődik, majd megnövekedve betölti az egész Római Birodalmat.
A másik értelmezés számol a madarakkal. A madarak szerepeltek a magvető példázatában, ahol azokat képviselték, akik elkapkodják az Ige magját az emberek szívéből. A madarak tehát itt azokat jelképezik, akik megtelepednek a gyülekezetben, és hamisan tanítva eltévelyítik a hívőket.
A növekedés jó, de a növekdés érdekében tett komprpomisszum nem jó. Nem helyes, ha megengedjük, hogy olyanok is a gyülekezet tagkai legyenek, akik nem a helyes bibliai elveket vallják.
A Biblia kihívása az, hogy ültesd át a gyakorlatba, amit értesz, kerülj közelebb Krisztushoz, azért, hogy meg tudja magyarázni, amit nem értesz.
Meghallgatás
cimkék: növekedés, kompromisszum, madarak, tévtanítók


Hoffman József: Mi az oka a szenvedésnek? (58p)
Igeszakasz: 
A szenvedés egy speciálisan emberi jelenség. Az állatok is éreznek fájdalmat, de a szenvedés más, mint pusztán a fájdalom. A szenvedés a fájdalomra adott érzelmi reakció. Egyedül az ember képes megélni és átélni azt, hogy ÉN érzem fájdalmat, egyedül az ember képes feltenni olyan kérdéseket, hogy "miért van fájdalom?", "miért engem ért ez a fájdalom?". Továbbá egyedül az ember képes lázadni a fájdalom ellen, vagy éppen megbékélni azzal.
A szenvedés, mely éri az embert, figyelmezteti egy sokkal nagyobb szenvedésre, melyben része lehet: a pokol gyötrelmeire. Mondhatjuk azt, hogy a meg nem tért emberek azért szenvednek, hogy általa megmeneküljenek egy sokkal nagyobb szenvedéstől, mely rájuk várhat. Persze ahogy a fájdalmat el lehet nyomni fájdalomcsillapítóval a betegség kezelése nélkül, úgy a Pokol gondolatát is kiűzheti a fejéből az ember, ha a világi élet "fájdalomcsillapítójához" nyúl.
Isten nem akarja kifejezetten, hogy az emberek szenvedjenek, de lehetőséget teremt arra, hogy a szenvedésből érték fakadjon, hogy az ember ezáltal közelebb juthasson Istenéhez. Van, akiben a szenvedés eléri a célját, és van, akiben nem.
Miért szenvednek a hívők?
Jézus egyértelműen kijelentette a (Jn. 16:33), hogy "E világon nyomorúságtok lészen". Sok hívő ezt valahogy még sem akarja elfogadni. Pedig Jézus azt is mondta, hogy aki Ő benne marad, annak békessége lesz még a nyomorúságok, szenvedés közepette is. Sajnos sok hívő is többre értékeli a külső, testi élvezeteket a belső békénél.
Sokszor mi magunk idézzük fel Isten ítéletét, rákényszerítjük az Urat, hogy ellenünk, pontosabban bűneink ellen vonuljon. A szenvedés tehát Isten hadüzenete a vétkeink ellen. A legnagyobb áldás, amiben Isten az embert részesíti, hogy elválasztja a bűnétől.
A Bibliában négy példát találhatunk arra, hogy miért ér hívőt szenvedés.
1) Jób
Jób egy sokkal magasabb Isten-ismeretre, és Isten-tiszteletre jutott el a próbák által, melyeken keresztülment. Isten bennünket is belevihet ilyen jóbi próbatételbe, hogy még jobban megismerhessük Őt, még közelebb kerülhessünk hozzá.
2) Dávid
A hívő szenvedésének második oka a dávidi szenvedés lehet. Tudjuk az Igéből, hogy Isten Dávidot szíve szerint való férfinak nevezte. Így hivatkozik rá Pál az ApCsel 13-ban. A 89. zsoltárban pedig azt olvassuk, hogy Isten keze állandóan vele lesz.
Ha a hívő bűnt követ el, Isten figyelmeztetni fogja erre. Dávidhoz egy prófétát küldött, minket inthet a Biblia lapjairól, egy prédikáción keresztül, vagy ha máshogy nem megy, a szenvedés eszközét használva. Ismerjük: (Zsid 12:6) "Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad." A szenvedéseinknek tehát lehet valamiféle életünkben levő, el nem hagyott bűn az oka. Isten gondoskodik róla, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi az. Ezt a célt szolgálja többek között a lelkiismeret is.
3) Isten megdicsőülésének célját szolgáló szenvedés. (János 9:1 - 3)
(1 És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak vala.
(2) És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-e vagy ennek szülei, hogy vakon született?
(3) Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai

Láthatunk tehát itt egy vak embert, akiről azt mondja Jézus, hogy azért volt része ebben a nyomorúságban, hogy megmutatkozhasson rajta Isten dicsősége. Ez akkor úgy mutatkozott meg, hogy Jézus visszaadta a látását, ezzel bizonyítva isteni voltát. Isten ma is sokféleképpen tud használni egy beteg, nyomorék embert, hogy megmutassa rajta az Ő dicsőségét. Persze ha valaki maga az alanya egy ilyen gyötrelmes állapotnak, akkor az neki mindenképpen szenvedést jelent. Másrészt azonban milyen felemelő érzés tudni, hogy Isten éppen őt választotta ki arra, hogy használja dicsőségének megmutatására!
"Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk" (2Kor 4:17) Figyeljük meg: nem csak dicsőséget, még csak nem is nagy dicsőséget, hanem igen-igen nagy, más szóval "minden mértéket felül haladó" dicsőséget szerez nekünk e földi szenvedésünk, mely az örök dicsőséghez képes valóban csak pillanatnyi. És ez a "pillanatnyi" jelző adja az erőt és a bátorítást, hogy elszenvedjük azt.
4) Pál
Van egy negyedik oka is amiért hívőként szenvedésben lehet részünk, ez pedig az, hogy megóvjon minket az elbizakodottságtól. Ez a jól ismert páli szenvedés.
2Kor 12:7-9
(7) És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nekem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.
(8) Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem;
(9) És ezt mondá nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

Ha lehet valakiről állítani, hogy fontos feladattal bízta meg Isten, akkor Pál ilyen ember volt. Éppen ezért még Pál esetében is gondoskodni kellett Istennek róla, hogy el ne bízza magát, fel ne fuvalkodjon a megbízás, de még inkább a Megbízó nagysága miatt. Ha egy olyan ember esetében, mint Pál, szükség volt ilyen óvintézkedésre Isten részéről, mennyivel inkább szükség lehet rá a mi esetünkben. Emberként hajlamosak vagyunk többet képzelni magunkról, többre tartani magunkat, mint azt jogosan tehetnénk.
Ezért, hogy el ne bízzuk magunkat, Isten szenvedést engedhet meg az életünkben azért, hogy mindent amit teszünk, Vele együtt tegyük, ne a saját erőnkből.
5) Van a szenvedésnek végük egy ötödik formája is. Egy olyan szenvedés, amit érdemes vállalunk, sőt vállalunk kell! Ez pedig az Úrért való szenvedés.
Krisztus szenvedett mi értünk, nekünk is vállalnunk kell szenvedést is Őérte.
Pálról ezt mondta Jézus Ananiásnak:
(Apcs 9:16) Mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni.
Később aztán már Pál írt erről a filippibelieknek:
(Fil 1:29) Mert nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érte:
Timóteusnak azt írta:
(2Tim 4:5) De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

Jegyezzük meg tehát: ha elfogadtuk az Urat Megváltónknak, és szenvedésekben van részünk, akkor biztosan ezen okok valamelyike miatt engedi meg azt Isten, hogy megpróbáltatásokban legyen részünk:
- Hogy megpróbálja a hitünket, és ezáltal közelebb kerülhessünk hozzá, mint Jób esetében.
- Hogy figyelmeztessen és fegyelmezzen, ha valamilyen bűn van az életünkben, mint Dávidot.
- Hogy megnyilvánuljanak az Ő dolgai és dicsősége, mint a vakon született esetében.
- Hogy megóvjon bennünket az elbizakodottságtól, mint Pál esetében.
- Vagy olyan szenvedés ez, melyet az Úrért vállalunk, az evangélium hirdetéséért.
Isten ismeri a szenvedéseinket. Ez bátorítson bennüket.
(2Móz 3:7) Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.
Akármelyikről van is szó, hálát kell adnunk érte, mert mindegyik próbatététel a mi érdekünket szolgálja, és az Ő szeretetéről tesz tanúbizonyságot. Isten nem törli el a megtérés hatására egy szempillantás alatt a korábbi életünk helytelen döntéseinek következményeit, azokkal továbbra is együtt kell élnünk. Leveszi azonban azok terhét a vállunkról. Minden terhet Jézus Krisztusra helyezett ugyanis, aki elhordozta azokat mindörökre a kereszten.

Van szenvedés az életedben? Próbákon és nehézségeken mész át?
Minden bizonnyal Isten meg akar tanítani valamire általuk. A vasat is úgy lehet megedzeni, ha előtte tűzbe tesszük, felforrósítjuk.
(Róma 8:18) Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Ha szenvedünk is valami miatt most, bizodalmunk lehet Istenben, hogy Ő bőven kárpótol minket mindenért.
Meghallgatás
cimkék: szenvedés, nyomorúság, bűn, kegyelem, próba, elbizakodottság, dicsőség

« 2016.05.18Összes hangfelvétel 2016.05.25 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom