2016. július 6. szerdai igehirdetés


Hoffmann József: Az élő reménység tartalma (35p)
Igeszakasz: 1Péter 1:3-12
Péter elmondja, hogy Isten nem csüggedésre és kilátástalanságra szült minket újonnan, hanem élő reménységre. Ha megvizsgáljuk ezt az igeszakaszt, azt is megtudjuk belőle, hogy mi ennek a reménységnek a tartalma.
Most Isten gyermekeiként a Sátán birodalmában járunk. Ezért nélkülözhetetlen a számunkra a reménység. Mivel ennek a reménységnek Jézus Krisztus feltámadása az alapja, ezért ahogy Ő él, a reménység a mi számunkra is élő. Még a halál sem rombolhatja szét.

I. Örökség
A reménységünk tartalma, amiről Péter biztosít bennünket, először is az örökségünk, melyet Isten elkészített a számunkra.
Róma 8:14-17 Pál azt mondja, hogyha valóban Isten gyermekei vagyunk, akkor örököstársai vagyunk Krisztusnak. Krisztusról azt mondja a Zsidók 1:2, hogy az Atya Ő tette MINDENNEK örökösévé. Amikor mindent mond, valóban mindent is ért alatta. Minden, ami a látható és láthatatlan világban létezik. Amikor tehát Istennek örökösei vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy minden, ami az Atyáé, a miénk is egyben. Még nem kerültünk mindennek a birtokába, és nem váltunk a haszonélvezőjévé, de semmi sem akadályozhatja meg, hogy a jövőben ez megtörténjen.
Ezen kívül, Krisztusnak örököstársai vagyunk. Nem csak minden a miénk, ami az Atyáé, hanem amikor Krisztus visszatér, és felállítja az országát, vele fogunk uralkodni is. Ez is az örökségünk részét képezi!
Róma 4:13 Ábrahámnak azt ígérte Isten, hogy örökölni fogja azt a földet, ahová elvezette őt, mint jövevényt. De ez az ígéret nem a később adatott törvényben gyökerezik, hanem Ábrahám hitében. (Gal 3:18) Amiképpen mi is Ábrahám hitéhez hasonlóan hiszünk Istenben, az Ábrahámnak tett ígéret vonatkozik ránk is. Tehát mi is örököljük az Ábrahámnak ígért országot.
Minden a miénk lesz, ami Istené, és együtt uralkodunk abban Krisztussal. Mi ehhez képes az, amit a világ tud kínálni?

A második kérdés, amire már válaszoltunk is, hogy hol van jelenleg ez az örökség fenntartva számunkra? A 4. versben mondja Péter, hogy a Mennyekben van fenntartva számunkra. Ott, "ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják." (Máté 6:20)
Meg kell említenünk még azt is, hogy az örökségen felül még plusz kincseket, jutalmakat tudunk gyűjteni a mennyben, ha hűségesek vagyunk idelent. Mind a gyermekként nekünk járó örökségre, mind a ráadásként gyűjtött jutalmakra igaz, hogy biztos helyen vannak őrizve a Mennyben, és biztosan hozzá fogunk majd jutni ezekhez.
Péter három dolgot említ meg az örökségünk megőrzésével kapcsolatban.
a) Romolhatatlan,
Ha megvizsgáljuk ennek a szónak a más helyeken való alkalmazását, akkor azt látjuk, hogy ez jelent örökkévalót. A Róma 1:23-ban Istenre van alkalmazva, úgy, mint "örökkévaló Isten". Az 1Kor 9:25-ben mint romolhatatlan koszorú szerepel, amit azok nyernek el, akik a pályafutásban jól tusakodnak. Az 1Kor 15:52-ben halottak romolhatatlanságban való feltámadásával kapcsolatban szerepel.
Az örökségünk tehát elmúlhatatlan, romolhatatlan, örök.
b) szeplőtelen
Ez a szó ezen kívül még háromszor szerepel. Nézzük meg ezek közül a Zsid 7:26-ot "Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn". A szeplőtelen tehát azt jelenti, hogy nincs benne semmi bűn. Minden bűnös dologtól elválasztott. Az örökségünk tehát tiszta lesz, mentes minden bűnös dologtól.
c) hervadhatatlan
Ez a szó már annyiban nehezebb, hogy csak ezen az egy helyen fordul elő az ÚSZ-ben. De így is érthető a jelentése. Azt jelenti, hogy állandó, örökzöld, mentes az elavulástól. Amikor egy házat örökölünk a szüleinktől, az gyakran már nagyon le van amortizálva. Ugyan ez igaz minden másra is: autóra, egyéb használati tárgyakra. A használat során ezek a dolgok elavulnak. De nem így a mennyei örökségünk. Az hervadhatatlanul őrződik meg a számunkra.

Az örökség záloga
Mindehhez hozzátehetjük még, hogy az örökségünknek van záloga is. Vagyis valami, amit Isten ad nekünk, hogy biztosítson minket az örökségünk biztos voltáról. Mi ez a zálog? Ef 1:13-14 "Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására."
A bennünk lakozó Szent Lélek a záloga az örökségünknek. Ha Isten visszavonná tőlünk a Szent Lelkét, akkor elveszíthetnénk az örökségünket is. De tudjuk, hogy ez nem történhet meg.
Tudjuk már, hogy mi az örökségünk, hogy az a Mennyben van fenntartva számunkra romolhatatlanul, szeplőtelenül és hervadhatatlanul, és ennek záloga a bennünk lakó Szent Lélek.

De nem csak a ránk váró örökség az egyetlen reménységünk. Isten tartogat nekünk reménységet a jelenlegi időkben is.
II. Megtartatás az utolsó időkben
1. Megőrzés a feltámadásig vagy az elragadtatásig
(1Pét 1:5) "Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen."
Azt mondja Péter, hogy az üdvösségünk már készen van. Minket pedig Isten hatalma őriz meg üdvösség teljessé válásáig. Ezért mondhatjuk, hogy már most üdvösségünk van, nem pedig, hogy üdvösségünk lesz.
A reménységünk alapja tehát az a jelenlegi korszakban, hogy Isten
- vagy meg fog szabadítani bennünket a halál romlandóságábólm ahogyan az az 1Kor. 15-ben látható
- vagy el fog ragadni bennünket a világból a Nagy Nyomorúság elől, amikor eljön a szentjeiért. (1Thess 4)
2. Addig is megőriz minket
A megőrzésnek két oldala van.
a) objektív: Isten hatalma.
Ez tényleges, konkrét, abszolút. Azért ilyen, mert Isten ígéretén és az Ő mindenhatóságán alapszik. Ő mondta, tehát így van.
b) szubjektív oldal: a mi hitünk
Ez azért szubjektív, mert viszonylagos. Rajtunk áll ugyanis, hogy hiszünk-e vagy sem. Ha azonban hiszünk, akkor már biztos, mert Isten hatalmán nyugszik. Az erő Istentől jön, nem pedig a mi hitünkből! De hit által tudunk kapcsolódni ehhez az erőhöz.
3. A megőrzésünknek is van záloga.
(2Kor 1:22) "Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe."
(Ef 4:30) "És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára."
Ismét azt láthatjuk, hogy Isten a Lélek zálogát adta nekünk. Nem csak az örökségünk záloga a Szent Lélek, hanem teljes megváltásunké is. Egyelőre a lelkünket váltotta meg az Úr, de majd a testünket is meg fogja a feltámadáskor.
Az üdvözülésnek három idejéről lehet beszélni:
1. Megmenekülünk a bűn büntetésétől abban a pillanatban, amikor hitre jutunk, amikor először bízunk Jézus Krisztusban, a Megváltónkban
2. Naponta megszabadulunk a bűn hatalmától, amikor hagyjuk, hogy a Szent Lélek áthassa az életünket, és engedelmeskedünk Úrnak. (Róm 5:10)
3. Meg fogunk szabadulni a bűn jelenlététől az elragadtatáskor. Ez lesz üdvösségünk beteljesedése. (Zsid 9:28)
Az üdvözülésnek ebben a jövő idejében a testünk megszabadul a romlandóságtól, örökre mentes lesz a bűntől.
A reménységünk alapja tehát, hogy Isten hatalma őriz minket a Szent Lélek által a teljes váltságnak napjára. Ami most még nem nyilvánvaló, de ahogyan Péter mondja, nyilvánvalóvá fog válni.
4) Hogy reménységünk teljes legyen, beszélni kell még arról, hogy miért nem teljesedett be az már most. Miért kell még várnunk rá?
a) A 7. versben találhatjuk az egyik ilyen okot. Hogy a hitünk megpróbáltassék. Hogy a hűségünk kipróbáltassék. Majd mindezek jutalmaként "dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor"
Tehát egyrészt azért vagyunk még itt, hogy jutalmakat gyűjthessünk magunknak, ami majd hozzáadódik az örökségünkhöz. Vajon kihasználjuk ezt a lehetőséget? TE kihasználod? Vagy eltékozlod? b) További oka a viszonylagos késedelemnek, hogy mindenki, akit az Úr kiválasztott, üdvösségre juthasson. (2Pét 3:9)
c) A harmadik célja ennek a viszonylagos késedelemnek, hogy dicsőíteni tudjuk az Úr nevét a világban. (1Pét 1:8)

Isten vár még az üdvösségünk beteljesítésével, hogy a hitünk próbája által jutalmakat kaphassunk. Vár azért is, hogy hogy az evangéliumot hirdethessük. És vár azért is, örvendezhessünk Annak, aki minket a bűneinkből megváltott, Jézus Krisztusnak. A keresztyén ember öröme nem szabad, hogy a földi körülményektől függjön, hanem a feltámadt és mennybe ment Krisztustól. Ő benne van a mi reménységünk, és ezért kell örvendező, minden körülmények között Istent dicsőítő életet élnünk!
A reménységünk alapja, tartalma, amire támaszkodhatunk, az Isten által biztosított örökségünk, és biztosra vehető megtartatásunk a teljes váltságnak napjára.
Meghallgatás
cimkék: reménység, örökség, zálog, biztonság, megőrzés

« 2016.06.26Összes hangfelvétel2016.07.10 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom