Mi a Biblia fő üzenete


A Bibliának nagyon sok mondanivalója van az ember számára az élet legkülönfélébb területein. A legfontosabb azonban mégis ez: Isten megteremtette a világot az ember számára, mintegy díszletként. Tökéletesre alkotta, melyben semmi hiba, így halál sem volt.

Aztán megalkotta az embert a maga képmására és hasonlatosságára. Ez a két szó ugyanazt jelenti: Istenre jellemző tulajdonságokkal alkotta meg. Nem külsőre hasonlítunk Istenhez, hiszen Isten lélek, nincs anyagi teste.

Mivel Isten szuverén, szabad akaratú lény, az embert is ilyennek teremtette. Elhelyezte az embert az Éden kertjében, hogy művelje azt és uralkodjon az egész teremtés felett.

Egy kikötése volt: van EGY fa a kertben, amelyről nem ehet.

Az ember azonban hamarosan elbukott, mert megszegte ezt a parancsot. Ezért aztán Isten átok alá helyezte az embert és az egész világot.

„egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál”
(Róma 5:12)

A bűneset megtörténtében hathatósan közreműködött a Sátán is, az Isten ellen fellázadt angyalok fejedelme. Isten tehát a Sátánt is megátkozta, és kilátásba helyezte a majdani végső elpusztítását.

„És monda az Úr Isten a kígyónak [Sátán]: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.”
(1Mózes 3:14-15)

Ebben a két mondatban benne van a Biblia legfőbb üzenete: Isten egy Megváltót fog támasztani az asszony magjából, aki el fogja végül taposni a Sátánt, jóllehet az igyekszik folyamatosan ártani neki (a sarkát mardossa).

A Biblia a továbbiakban Isten eme üdvtervének elbeszélése a történelem folyamatában. Isten nyilvánvalóvá tetette, hogy nem vetette el végleg az embert, hanem ő maga fogja megoldani ezt a bűn problémát.

A megromlott emberiséget Isten az özönvíz által elpusztította. Kiválasztott azonban egy Istenfélő embert, Noét, aki által az emberiség újra elszaporodott. Ezáltal megmutatta Isten, hogy nem vetette el teljesen az embert.

Rövidesen egy újabb Istenfélő embert választott, Ábrahámot, akinek kettős ígéretet tett:

És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
(1Mózes 12:2-3)

Isten tehát Ábrahám utódaiból támasztott magának egy népet, akiket arra rendelt, hogy közvetlenül kijelentse magát nekik, és hogy hordozzák az Ő üzenetét.

Ez a nép volt Izráel, vagyis a zsidók, akik csak nagyon kevéssé tettek eleget Isten akaratának. Isten azonban kijelentette Ábrahámnak már akkor, amikor még egy gyermeke sem volt, hogy a bűnök alóli megváltást hozó férfi őtőle fog származni: „Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége”

Az Ószövetség nagy része tehát arról szól, hogyan lett nép, majd nemzet a zsidóságból. Hogyan hozta ki őket Isten Egyiptomból, hogyan telepedtek le az ígéret földjén, Kánaánban, hogyan kellett Istennek folyamatosan fenyítenie őket engedetlenségük miatt. Isten folyamatosan támasztott közülük prófétákat, akik intették őket a helyes, Istennek tetsző viselkedésre, és egyben újra és újra hirdették az eljövendő Megváltó, a Messiás eljövetelét.

Néhány példa erre:

“Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos! Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?! És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!” (Ézsaiás 53:1-12, kb. 800 évvel Krisztus előtt)

“De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” (Mikeás 5:2)

Ezek, és még sok más prófécia aztán a názáreti Jézus Krisztusban teljesedtek be. Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól származott – ahogy Ádámnak megígérte -, aki egyszerre volt teljesen ember, és teljesen Isten, hogy egyszer s mindenkorra rendezze az első emberpár vétke óta folyamatosan fennálló bűn problémát. Jézus tehát, aki teljesen bűntelen volt, önmagát adta jóvátételül, hogy aki hisz Ő benne, annak a bűne megbocsátást nyerjen.

Mert [Isten] azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. ”(2Kor. 5:21)
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. ” (János 3:16)

A Biblia fő üzenete tehát végtére az, hogy elmondja, hogyan jött be a világba a bűn, és Isten milyen megoldást kínál erre a problémára. Ez az üzenet az alábbi 4 pontban összegezhető:

1) Az ember helyzete: minden ember bűnös az igaz Isten szemében

nincsen csak egy igaz is; … nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is” (Róma 3:10, 12)


2) A helyzet következménye: Az igazságos Isten jogosan kéri számon a bűnt
A fizetség, amit a bűnökért adni kell, a halál.

a bűn zsoldja halál” (Róma 6:23a)


3) Isten nem akarja azonban, hogy bárki meghalljon.

„Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen.”
(Ezékiel 33:11)

Ezért maga vette kezébe a Megoldást

„Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”
(Róma 5:8)


4) Jézus Krisztus helyettesítő áldozata elégséges jóvátétel volt minden ember bűnéért – a tiédért is -, mely jóvátételben mindenki ingyen, kegyelmi ajándékként részesülhet.

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”
(Efézus 2:8-9)

Mivel ez Ajándék, nem kell érte semmit viszonzásként adni, hiszen Isten szeretetből adta. Egyet azonban tenni kell: kérni és elfogadni!

Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
(Róma 10:13)

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.”
(1János 1:9)

Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban”
(Róma 6:23b)

Még rövidebben összefoglalva: minden ember bűnös az eredendő bűn, de a saját vétke miatt is. Az igazság azt kívánja, hogy a bűnösnek fizetnie kell a vétkéért. Senki sem képes az élete során jóvátenni a bűneit, senki sem tökéletes. Isten azonban nem akarja, hogy bárki az örök kárhozatba, a pokolba kerüljön Ezt a dilemmát úgy oldotta fel, hogy Fiát, tehát lényegében önmagát áldozta fel, hogy jóvátegye, kifizesse az ember bűnét! (Az Atya Isten és Jézus egyek. Jézus mondja: “Én és az Atya egy vagyunk.” - János 10:30)

Micsoda áldozat, és micsoda szeretet ez Isten részéről! És milyen szörnyű, hogy az emberiség nagy része ezt semmibe veszi!

Jézus Krisztus tehát mindent elvégzett, amikor szenvedett, meghalt a kereszten és feltámadt harmadnapon. Az üdvösség ingyen van, de mégsem automatikusan jár mindenkinek. Akkor lehet a miénk, ha megvalljuk bűneinket, és kérjük Jézust, hogy legyen a Megváltónk. Aki ezt megteszi, annak attól a pillanattól kezdve örök élete van, nem kell Ítéletre mennie.

A Biblia fő üzenetéhez még hozzátartozik, hogy Jézus vissza fog térni hatalommal, és meg fogja ítélni azokat az embereket a cselekedeteik szerint, akik elutasították az Úr értük (is) hozott áldozatát. Aki nem hagyta, hogy helyette fizessenek, annak magának kell majd fizetnie. Akik korábban már meghaltak, azok is feltámadnak, és meg kell jelenniük Jézus ítélőszéke előtt. Akinek neve nem található beírva az Élet Könyvébe, az a tűz tavába vettetik, ahol örök időkig szenvednie kell!

„És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ülő, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. ” (Jelenések k. 20:11-15)

Ez tehát a Biblia Fő üzenete. Ezen kívül azonban még ezernyi egyéb dologban is szól hozzánk belőle Isten. Ne feledjük: a világot és az embert Ő alkotta meg. Ő az tehát, aki tudja, hogyan, milyen elvek, módszerek, cselekedetek mentén működhetünk a legmegfelelőbben. Ami nekünk olykor szigorú és korlátozó parancsként értelmezett utasítás, az is Isten felénk mutatott féltő, óvó szeretetének megnyilvánulása. Ahogyan egy szerető szülő korlátokat állít gyermeke elé annak biztonsága és egészsége érdekében, ugyanúgy jár el Isten is.

Persze az emberek - mint a nyakas gyerekek, akik lázadoznak a szülői szigor ellen-, nem akarják alávetni magukat Isten parancsainak. Büszkeségből, mindent jobban tudni akarásból. Az eredendő bűn hatása ez: olyanok akarunk lenni, mint Isten. Mi akarjuk tudni mi a jó és mi a rossz, nem akarjuk engedni, hogy bárki – pláne egy Istennek nevezett láthatatlan valaki – beleszóljon a döntéseinkbe. Isten azonban végül le fogja törni a kevélyek büszkeségét.

„Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. ”
( Róma 14:11)

Akit további keresztyén tanítások, és a Biblia egyéb üzenetei érdekelnek, annak javaslom, hogy először is ne várjon tovább a bűnei megvallásával, a megtéréssel! Ehhez nem kell mást tennie, mint imában Jézushoz fordulni, és kérni tőle a bűnbocsánatot és a megváltást a bűnök terhe alól. Ehhez nem kell semminemű más közbenjáró (pap, egyház), „mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus” (1Tim. 2:5).

Utána – de akár még előtte is – keressen egy olyan helyi keresztyén gyülekezetet, ahol a Biblia az alapja a hitnek és a gyakorlatnak. Magyarul, ahol a Biblia – ezáltal Isten – szava a legfőbb tekintély, mely fölé nem rendelnek semmiféle egyházi – tehát emberi – hagyományt. Ezt könnyen le lehet ellenőrizni: néhány alkalom meglátogatása után az ott látottakat és hallottakat össze kell vetni a Bibliával. Ha eltérés mutatkozik, az nem a megfelelő hely a növekedésre. A keresztyén mindig kérheti imában Istent, hogy vezesse el egy megfelelő gyülekezetbe.

És végül: természetesen olvasni kell a Bibliát napi rendszerességgel. Az üzenete csak így fog igazán feltárulni, a tévtanításokat is így lehet kiszűrni.

Mi a Biblia üzenete?

Talán legjobban azzal lehetne elmondani, amit Keresztelő János hirdetett a pusztában:

“Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.” (Máté 3:2)

Ha az olvasottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom