Közelgő események

Az esemény kezdetéig hátralévő idő:

Hitelveink

1. A Szentírás
Hiszünk a szentírásban, mint egyedül igazban, és hisszük, hogy az Ó és Újtestamentum teljes egészében, szó szerint Istentől ihletett. Hisszük, hogy az eredeti írások hiba nélkül valók, és azok a mi kizárólagos útmutatónk a hitben és gyakorlatban. ( 2 Péter 1:21, 2 Timotheus 3:16-17)

2. Isten
Hiszünk az egy Istenben, aki három személyben létezik örökkön örökké, az Atya, Fiú, Szentlélek mégis egylényegű és egyenlő az Isteni tökélyben. (János 14: 7-12,26, János 16:7, Máté 28:19)

3. Jézus Krisztus
a. Hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, aki fogantatott a Szentlélek által, született szűz Máriától, és igaz Isten és igaz ember. ( Máté 1:18-20, János 1:1-2,14)
b. Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a Szentírás szerint, mint helyettes áldozat; és hogy akik őt szívükbe fogadják a kifolyt vére által megigazulnak. (1. Korinthus 15:3-4, 2. Korintus 5:21, Róma 3:21-26)
c. Hiszünk a mi Urunk keresztre feszített testének feltámadásában, az Ő testének mennybe menetelében és abban, hogy jelenleg a mennyben Ő a mi főpapunk és közbenjárónk. (Máté 28:5,6, Apostolok csel. 1:9, Zsidók 7:25-26)
d. Hiszünk az "áldott reménység"-ben- a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus személyes, látható eljövetelében, ami a nagy nyomorúság és az azt követő millennium előtt fog történni. (1 János 3:2-3, 1 Thessalonika 4:14-17, 1Korinthus 15:51-53, Titus 2:17)

4. A Szentlélek
Hiszünk Szentlélekben, aki a szentháromság harmadik személye. Hisszük, hogy szolgálatai a következők: Megfékezni a gonoszt a világban, az Isteni rendelés szerint; megítélni a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, megújítja a hívőket, a megtértekben lakozást vesz, valamint folyamatosan betölti erővel, tanítással azokat a hívőket, akik engedelmeskednek neki. ( János 3:6,16:7-11, Róma 8:9, Efézus 4:30,5:18, 2 Thessalonika 2:7, 1 János 2:20-27)

5. Az üdvösség
a. Hisszük, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette, de az vétkezett és ezzel nem csak fizikai, de lelki halált is vont magára, elszakadt Istentől. Hisszük továbbá, hogy minden ember bűnös természettel születik, és bűnös gondolatában, beszédében és cselekedetében. (Róma 5:12, Efézus 2:1-6)
b. Hisszük, hogy az üdvösség Isten ajándéka, mely a kegyelem által adatott az embernek és amely az Úr Jézus Krisztusban való személyes hit által nyerhető el, mert az Ő vére kifolyt a Kálvárián a bűnök bocsánatára. Az üdvösség csakis ebben a kifolyt vérben való hit által érhető el, nem pedig jó cselekedetek vagy más dolgok által. Mindazok, akik e szerint hisznek, újjászületnek és Isten fiaivá lesznek. (Efézus 2:8-9, János 1:12, 3:5-7)
c. Hisszük, hogy Isten kiválasztottai, akik egyszer megtértek, megtartatnak Isten hatalmában, és örök biztonságban vannak Krisztusban. (János 10:27-30, Róma 8:31-39)

6. Megszentelődés
Hisszük, hogy a megszentelődés három időben létezik; minden megtért ember megszenteltetett Krisztus halála által, meg van szentelve a Szentlélek által és tökéletesen megszentelődik a mennyben Krisztusnál. ( Zsidók 10:10, János 17:17, Efézus 5:25-27)

7. Különválás
Hiszünk a különválás bibliai tanában, amely három dolgot foglal magába:
1.A helyi gyülekezet elhatárolja magát minden olyan kapcsolat- és közösségtől, amely nem hiszi és gyakorolja a Biblia igazságait.
2.A hívő ember elhatárolja magát minden olyan világi dologtól, amely nem a Megváltó tiszteletére szolgál.
3.Az állam és az egyház különválása. (1 Timotheus 3:1-5, Róma 12:1-2,14:13, 1 János 2:15-17, 2 János 9-11, 2 Korinthus 6:14-7:1)

8. A Gyülekezet
Hisszük, hogy a helyi gyülekezet a Jézus Krisztusban hívők társulása, akik hiteles bizonyságtételük kíséretében bemerítkeztek, akiket az Istentisztelet, a szolgálat és közösség köt össze. Hisszük, hogy a helyi gyülekezet az Isten munkájának központja e jelen korban, és hogy minden keresztény a Szentírás kötelékében akadálytalan együttműködését adja a helyi gyülekezet szolgálatában. ( Máté 16:16-18, 1 Korinthus 12:12-17, Apostolok csel. 2:42-47, 1 Timotheus 3:15-16)

9. Rendeletek
Hisszük, hogy a gyülekezetre vonatkozóan két rendelet van: A bemerítkezés és az Úrvacsora.
A bemerítkezés a hívők víz alá merítése, helyesen a "hívő bemerítkezése"-nek nevezzük, egy csodálatos ünnepélyes módon fejezve ki azonosulásukat Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával, - hogy új életben járunk. A gyülekezeti tagságnak előfeltétele a bemerítkezés.
Az Úrvacsora megemlékezés az Úr haláláról, mindaddig amíg vissza nem jön, és megemlékezés a vele való állandó közösségünkről. Minden alkalommal alapos önvizsgálatot kell tartani. ( Apostolok csel. 8:36-39, Róma 6:3-5, 1 Korinthus 11:23-32)

10. A Nagy Parancsolat (Nagy Küldetés)
Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus azt bízta rá a gyülekezetre, hogy vigye el az evangéliumot az egész világba, hogy a bel- és külföldi evangelizálás legyen a helyi gyülekezet szolgálata. ( Máté 28:19-20, 1 Korinthus 11:23-32)

11. A Végső Dolgok
Hisszük, hogy Jézus Krisztus visszajövetele lesz a következő esemény, amikor magával viszi azokat, akik Krisztusban vannak. Ezután következik az egész földre kiterjedő nagy nyomorúság, ez időnek végén Jézus Krisztus az Ő szentjeivel együtt visszajön a földre hatalommal és dicsőséggel, hogy a megígért Dávidi-királyságot felállítsa. Ez ezer évig fog tartani, mialatt béke és igazság fogja uralni a földet, a Sátán meg lesz kötözve ez idő alatt, ennek a dicsőséges uralkodásnak a végén a Sátán egy sikertelen lázadásba kezd Krisztus ellen, de örökre száműzetik a tűznek tavába. Ezután a lelkileg halottak megítéltetnek a nagy fehér királyi szék előtt, örök ítélettel, öntudati állapotban, örökre a pokolba kerülnek. Az igazak pedig örök örömben élvezik az Úr jelenlétének áldottságát. (János 14:3, Máté 24:21, Jelenések 19:11-16, 20:1-15, Ezékiel 39:25-29, 1 Thessalónika 4:17)

Elérhetőségek

Cím

7636 Pécs, Polgárszőlő u. 1.

Telefon

+36 70 941 1167

Email

info@bibliabaptista.hu

Video csatorna

Prédikációk, ének és zenei szolgálatok

Adószám (1%)

Baptista Missziós Világalapítvány Magyarország
18302376-1-02

Cím

Pécs - Rózsadomb
Polgárszőlő utca 1.

Istentiszteletek

Vasárnap
10:00 - Istentisztelet
17:00 - Istentisztelet
Szerda
- Istentisztelet és imaközösség

Kapcsolat

Email: info@bibliabaptista.hu
Telefon: